මන්නාරම ගම්මාන දෙකක් Lockdown

0
223
Gampaha District Lock Down
Mannarama Lock Down

මන්නාරම ප්‍රදේශයේ පට්ටිටෝට්ටම් සහ පෙරියකඩෙයි යන ගම්මාන නැවත දැනුම්දෙන තුරු හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කරයි.

Mannarama Lock Down

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0